×

De trends van 2019

Wedstrijdreglement Prestige

 1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Prestige, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 56A.

 1. Deelnemersvoorwaarden

2.1 In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering van medewerkers van Prestige en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Prestige ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/ haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2 Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer, sms, mms…) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Prestige voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3 Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

Na het winnen van een prijs kan de deelnemer automatisch gedurende 4 weken vanaf de bekendmaking van de winnaar geen andere prijs winnen in het kader van wedstrijden georganiseerd door Prestige.

In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden van Prestige, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4 Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 1. Wedstrijdverloop
  • In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen bepaald door een schiftingsvraag of door uitloting.

 

 1. Prijzen

4.1 De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2 Prestige kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3 De prijs is beperkt tot de (“naakte”) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat Prestige bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.4 Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd.

4.5 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.6 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper.

4.7 Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door Prestige bekostigd, tenzij dat vermeld wordt in de specifieke omschrijving van de prijs. De vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt (reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van de reis.

 1. Aansprakelijkheid

5.1 Prestige is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2 Prestige is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 Prestige is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Prestige niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Prestige niet aansprakelijk
worden gesteld.

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan Prestige de prijs toekennen aan
een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings) formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Prestige de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege Prestige.

5.5 Indien Prestige genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Prestige hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 Prestige is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Prestige kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of inden de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.7 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Prestige in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Prestige in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

 1. Persoonsgegevens

6.1 De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Prestige in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

6.2 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook…), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gemaild kunnen worden voor een (televisie) reportage over de wedstrijd.

 1. Toezicht op wedstrijd & beslissingen

7.1 Prestige houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Prestige zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van Prestige uit te sluiten.

Prestige behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Prestige geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2 De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met Prestige of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief

 1. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Prestige te worden gelezen als verwijzend naar zowel Prestige als de medeorganisator(en).

 1. Het reglement

9.1 Door deel te nemen aan wedstrijden van Prestige aanvaardt de deelnemer volledig
dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Prestige in verband met de wedstrijd zal
treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2 Indien zulks vereist is, kan Prestige dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Prestige en kan daar desgewenst
worden afgedrukt.